متن سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان

دا وطن افغانستان دی
دا عزت د هر افغان دی
کور د سولی کور د توری
هر بچی یی قهرمان دی
دا وطن د ټولو کور دی
د بلوڅو، د ازبکو
د پښتون او هزاره وو
د ترکمنو، د تاجکو
ورسره عرب، ګوجر دی
پامیریان، نورستانیان
براهوی دی، قزلباش دی
هم ایماق، هم پشه یان
دا هیواد به تل ځلیږی
لکه لمر پرشنه آسمان
په سینه کی د آسیا به
لکه زړه وی جاویدان
نوم د حق مو دی رهبر
وایو الله اکبر وایو الله اکبر

از اینجا بشنوید