نمایندگان پارلمان ترکمن از نقش زنان افغانستان در روند صلح ستایش کردند

5 جوزا 1400
نشست غیر حضوری اعضای پارلمان زنان افغانستان و ترکمنستان تحت ریاست محترم حسینه صافی سرپرست وزارت زنان جمهوری اسلامی افغانستان و خانم برکیلیوا قربانقلی بایرم بردی ایوونا معاون کمیته پالیسی های اجتماعی پارلمان ترکمنستان برگزار گردید.

در این نشست خانم گوجینوا آیشات محمد دوردی یوفنه عضو کمیته حفاظت از آزادی و حقوق بشر مجلس شورای ملی ترکمنستان، خانم ناهید فرید رییس کمیسیون حقوق بشر جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه، خانم بایراموفه قربان گل گلدی یفنه وکیل مجلس شورای ملی ترکمنستان و رییس سابق اتحادیه زنان و اتحادیه صنوف ترکمنستان، داکتر عالمه معین حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، خانم زهره مطهر احمدزی، معاون شورای عالی مصالحه ملی و خانم ترانه پارشهری سکرتر اول سفارت افغانستان در ترکمنستان نیز اشتراک نموده بودند.

دو طرف روی چگونگی حمایت و پشتیبانی ترکمنستان از دستآورد های زنان افغان در طول دو دهه گذشته، تقویت همکاری های بین الپارلمانی، توسعه همکاری های فرهنگی و تبادل تجارب میان اعضای زن پارلمان دو کشور، بحث نمودند.

هیات پارلمان افغانستان معلومات در مورد چگونگی مشارکت و تصمیم گیری زنان در پروسه صلح، دستآورد های افغانستان در عرصه حقوق زنان و حفظ دستآورد های زنان پس از خروج نیرو های خارجی از افغانستان با جانب ترکمنستان شریک ساختند.

جانب ترکمنستان در مورد دستآورد های کشور متبوع شان در زمینه حقوق زنان و کودکان توضیحات داده، از نقش و حقوق زنان افغان در روند آینده سیاسی افغانستان و گفتگو های صلح حمایت و پشتیبانی نمودند.