دیپلوماسی تجارت و ترانسپورت در یک کنفرانس ویدیویی مورد بحث قرار گرفت

دوشنبه مورخ 23 حمل 1400
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در عشق آباد میزبان نشست ویدیویی به منظور جستجوی فرصت های جدید جهت توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان با کشور های ترکمنستان و جمهوری گرجستان بود.

این نشست تحت ریاست مشترک جناب خان ولی خان بشرمل سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکمنستان و محترم محمد اسماعیل غضنفر رییس فدراسیون اتاق های افغانستان و با اشتراک نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و تعدادی از تجار ملی برگزار گردید.

در این نشست ویدیویی فرصت های جدید سرمایه گذاری جهت افزایش بلانس تجارت دوجانبه افغانستان و ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفته و روی برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات دو کشور، انجام سرمایه گذاری های مشترک، ارزیابی مشکلات سکتور خصوصی و نیز زمینه های آغاز تجارت دوجانبه میان سکتور خصوصی افغانستان و گرجستان بررسی گردید.