نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشور های آسیای مرکزی به میزبانی مشترک افغانستان، ترکمنستان و مرکز مرکز منطقوی دیپلوماسی پیشگیرانه سازمان ملل در آسیای مرکزی در عشق آباد برگزار گردید

7 جولای 2021
نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشور های آسیای مرکزی به میزبانی مشترک افغانستان، ترکمنستان و مرکز UNRCCA در عشق آباد از طریق ویدیویی، برگزار گردید.

در این نشست ویدیویی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری تاجکستان، جمهوری ازبکستان، نماینده ویژه رییس جمهوری قزاقستان در امور افغانستان، رییس مرکز منطقوی دیپلوماسی پیشگیرانه سازمان ملل در آسیای مرکزی، معین وزارت خارجه جمهوری قرغیزستان و معاون سیاسی دفتر UNAMA اشتراک ورزیدند.

این نشست، اولین فارمت C5+1 (آسیای مرکزی + افغانستان) در سطح وزرای امور خارجه بوده که در مورد پروسه صلح، انکشاف اقتصادی، امنیت منطقوی و خروج نیرو های خارجی از افغانستان تدویر یافت.

اشتراک کنندگان، افغانستان را بخش جداناپذیر آسیای مرکزی دانسته و مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان ها یگانه راه حل معضله فعلی این کشور دانستند.

نمایندگان این کشور ها بر انکشاف اقتصادی، اتصال منطقوی، تقویت همکاری های تجارتی و همبستگی منطقه یی تاکید نموده و نگرانی خود را از تحولات اخیر در افغانستان، ابراز کردند.

کشور های آسیای مرکزی ضمن تاکید بر ختم جنگ و خشونت در افغانستان، اجرای پروژه های منطقوی از جمله تاپی، تاپ، کاسا 1000 و پروژه های خط آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا وصل می سازد، را مهم خواندند.

وزرای امور خارجه افغانستان و آسیای مرکزی بر ایجاد یک چارچوب سیاسی که همکاری ها میان این کشور ها را در عرصه های مختلف تقویت بخشد، تاکید ورزیدند.