نشست منطقوی سرمایه گذاری برای پروژه های افغانستان برگزار می گردد

سه شنبه مورخ 8 سرطان 1400
آقای خان ولی خان بشرمل سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ترکمنستان با آقای عطا نصیب رییس واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست جمهوری از طریق ویدیویی ملاقات نموده و روی طرح برگزاری نشست سرمایه گذاری منطقوی برای افغانستان بحث نمودند.

در این ملاقات ویدیویی، طرفین روی اهمیت جذب سرمایه گذاری های خارجی برای پروژه های افغانستان در سکتور های مختلف بحث نموده، قرار شد تا تیم های تخنیکی سفارت ج.ا افغانستان در عشق آباد و واحد تسهیل سرمایه گذاری اقدامات عملی روی تدویر نشست، روی دست گیرند.

با برگزاری نشست منطقوی سرمایه گذاری برای افغانستان، قرار است پروژه های افغانستان در سکتور های مختلف با کمپنی های خارجی شریک و زمینه جذب سرمایه گذاری های شان فراهم گردد.