نشست نمایندگان وزارت های دفاع ملی افغانستان و ترکمنستان برگزار گردید

نشست نمایندگان وزارت های دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان به روز چهار شنبه مورخ 16 جون 2021 در امام نظر برگزار گردید.

در این نشست دو طرف روی توسعه همکاری های امنیتی، تبادله اطلاعات و تقویت امنیت سرحدات بحث و تبادل نظر نمودند.