باز بودن بنادر تورغندی و آقینه بر روی محموله های نفتی و غذایی از ترکمنستان به افغانستان

  • درین روز ها و هفته ها، با توجه به شیوع ویروس کرونا، مقامات ترکمنستان تدابیر جدی پیشگیرانه اتخاذ نموده که بنابر آمار رسمی، تا کنون هیچ واقعه ای مثبت ویروس در این کشور، به ثبت نه رسیده است؛
  • علی الرغم تدابیر گسترده در سرحدات زمینی، هوایی و دریایی، از اثر مساعی هم آهنگ در کابل و سفارت افغانستان در عشق آباد، انتقال محموله های نفت و گاز و مواد غذایی توسط خطوط آهن و سایر وسایل ترانسپورتی به افغانستان ادامه دارد؛
  • ترکمنستان بحیث کشور برادر، اطمینان داده است که جریان انتقال مواد نفتی و غذایی به افغانستان بصورت منظم ادامه ادامه خواهد یافت؛
  • با توجه به شیوع مرض کرونا و تدابیر سخت گیرانه در سرحدات، عبور و مرور مسافرین عادی به ترکمنستان، متوقف شده است. از اینرو، هموطنان گرامی، از سفر به ترکمنستان الی اطلاع ثانی و عادی شدن وضعیت خودداری نمایند؛
  • آنعده محصلین افغان که جهت رخصتی به افغانستان رفته اند، از بازگشت بدون هم آهنگی با سفارت، عجالتاً صرف نظر نموده، شهرت شانرا به اسرع وقت اطلاع رسانی نمایند تا موضوع غیابت شان به جانب ترکمنستان منعکس گردد؛
  • افزون بر سایر تدابیر و قرنطین، داشتن تصدیق صحی عدم مصاب بودن به ویروس کرونا، به همه الزامی می باشد.

 

Контрольно-пропускные пункты Тургунди и Акина открыты для поставки нефтепродуктов и продовольственных грузов из Туркменистана в Афганистан.

В эти дни и последние недели, учитывая распространение коронавируса, руководство Туркменистана предпринимает серьезные меры по недопущению распространения COVID-19. Поэтому, на сегоднящний день, В Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая заражения данным вирусом.

Несмотря на усиленные меры, предпринимаемые Туркменистаном на сухопутных, воздушных и морских границах, перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа, а также продуктов питания в Афганистан по железной дороге и другим видам транспорта продолжаются согласно принятым мерам и достигнутым договоренностям в Кабуле и в Посольстве И.Р.Афганистан в Туркменистане.

В качестве братского государства, Туркменистан заверил об осуществлении непрервных поставок нефтепродуктов и продовольственных продуктов в Афганистан.

Принимая во внимание предпринимаемые серьезные меры по недопущению распространения COVID-19, приостановлено въезд и выезд граждан в Туркменистан.

В это связи, прошу своих уважаемых соотечественников воздержаться от поездки в Туркменистан до получения дополнительной информации и стабилизации данной ситуации.

Афганские студенты обучающиеся в высших учебных заведениях Туркменистана, которые уехали в Афганистан на зимние каникулы, также должны воздержаться от возвращения в Туркменистан без предварительного согласования с Посольством.   Данные студенты в срочном порядке должны сообщить свои данные в Посольство для последующего информирования туркменскую сторону.

Кроме всех мер предосторожности и карантина, необходимо предоставлять справку из соответствующего медицинского учреждения, подтверждающую отсутствие у въезжающего лица инфекции COVID-19.

Несмотря на это, поздравляю всех с новым годом и праздником Навруз, и желаю всего самого наилучшего.