اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقيم عشق آباد در رابطه به آغاز خدمات آنلاين توزيع تذکرۀ غيابی

به اطلاع تمامی مراجعین محترم بخش قونسلی سفارت ج.ا افغانستان مقیم عشق آباد رسانیده می شود که توزیع تذکره غیابی به طور آنلاین آغاز گردیده است.

با شروع این پروسه، تمام متقاضیان تذکره غیر حضوری می توانند در روشنی قوانین و مقررات نافذ کشور، فورم های آنلاین برای اخذ تذکره جدید / اخذ تذکره مثنی/ تایید تذکره / درج تخلص / تجدید یا نصب عکس / اصلاح محل تولد / اصلاح نام و اصلاح سن را خانه پری و بعد از تایید اداره ملی احصاییه و معلومات، در اسرع وقت تذکره خویش را از بخش قونسلی این سفارت به دست آورند. فورم های یاد شده را میتوانید از طریق لینک www.econsulate.nsia.gov.af بدست آورید.

متقاضیان محترم رهنمود خانه پری فورم ها را از لینک ذیل، بدست آورده می توانند.

ویدیوی رهنمایی:یوتیوب

Объявление к сведению граждан Афганистана

Посольство И.Р. Афганистан в г.Ашхабад сообщает о начале выдачи паспортов в режиме онлайн.

Желающие могут заполнить электронные анкеты для получения нового паспорта, дубликата паспорта, заверения паспорта, включение фамилии в паспорт, обновление или вклеивание фото в паспорт, исправление места рождения, имени и даты рождения.

После того, как данная информация будет утверждена со стороны Национального управления по статистике и информации ИРА, желающие могут получить свои паспорта в Консульском отделе данного Посольства.

Вышеуказанную анкету можно заполнить на данном сайте: www.econsulate.nsia.gov.af

Образец для заполнения анкеты можно найти на сайте: YouTube